develop free website


Algemene Woorwaarden

Algemene Voorwaarden van Callstera. 15 november 2011 - 2018


ART. 1. BEGRIPPEN

ART. 2. AANBIEDING EN TOEPASSELIJKHEID

ART. 3. ALGEMENE BEPALINGEN

ART. 4. HET AANBOD 

ART. 5. PRIJS 

ART. 6. TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING 

ART. 7. BETALING 

ART. 8. EIGENDOM 

ART. 9. GEBRUIK EN DIENSTEN VAN DERDEN 

ART. 10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING 

ART. 11. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR CALLSTERA 

ART. 12. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING 

ART. 13. GESCHILLEN 

ART. 14. TOEPASSELIJK RECHT 


Art. 1. Begrippen

1. Klant: een natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon die met Callstera een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit.

2. Callstera: Callstera B.V., ook handelend onder de handelsnaam Workvoice.

3. Telecom Operator: de (virtuele) Telecom Operator welke toegang levert voor het netwerk voor (mobiele) telecommunicatie

4. Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de diensten door Callstera aan de Klant. De prijslijst en de algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

5. Workvoice; de diensten zoals omschreven op de website workvoice.callstera.com.

6. Callstera Klantenservice: de klantenservice van Callstera waar de Klant terecht kan met al zijn/haar vragen over de Callstera dienst, te bereiken op support@Callstera.com of telefonisch.

7. Aansluiting: de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst.


Art. 2. Aanbieding en toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Callstera goederen en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Callstera zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, tenzij door Callstera schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Klant om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven gegevens. Callstera behoudt zich de mogelijkheid van geringe verschillen of ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen voor.


Art. 3. Algemene bepalingen

1. De Klant heeft kennisgenomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het vastleggen van de Overeenkomst en accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst met Callstera.

2. De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door Callstera worden gewijzigd. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden door Callstera, en de Klant heeft hierbij het recht om op het moment van de ingang van de nieuwe voorwaarden zijn contract kosteloos op te zeggen, indien de wijziging niet in het voordeel is van de Klant.

3. Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Callstera en schriftelijke uitingen van Callstera prevaleren de schriftelijke uitingen van Callstera. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

4. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van Workvoice en staat in voor naleving van de door hem overeengekomen verplichtingen, ook al is de Klant niet de daadwerkelijke eindgebruiker van Workvoice.

5. De Klant kan zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder het gebruik van Workvoice, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder schriftelijke toestemming van Callstera.


Art. 4. Het aanbod

1. Callstera brengt het aanbod schriftelijk of elektronisch uit.

2. Het aanbod is vrijblijvend en bevat een voor de Klant voldoende gespecificeerde omschrijving van de dienst, de eenmalige en periodieke tarieven en van de voorwaarden waaronder deze worden verricht.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de stappen die nodig zijn alvorens de dienst kan worden verricht alsmede een vermelding van de kosten van de daartoe benodigde werkzaamheden.

4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5. Callstera onthoudt zich van oneerlijke handelspraktijken.


Art. 5. Prijs

1. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit door Callstera schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven.

2. Callstera is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3. Callstera is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan Klant aan te passen voor prestaties die volgens planning dan wel volgens de overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

4. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Callstera op basis van vorig lid of kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 25%, is Klant gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Callstera genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.


Art. 6. Totstandkomen van de Overeenkomst en levering

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant en door acceptatie daarvan door Callstera. Callstera stuurt een schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie aan de Klant.

2. Na het plaatsen van een order ontvangt de klant binnen 24 uur een orderbevestiging via e-mail met daarin een overzicht van de relevante afnemer - en ordergegevens, inclusief de bestelde producten, prijzen, het afleveradres, de geselecteerde levermethode, en verzendkosten. 

3. Callstera streeft ernaar orders zo snel mogelijk te leveren, in de regel binnen 1 werkdag nadat Klant en Callstera overeenstemming over de specificaties van de te leveren dienst hebben. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten ontleend worden. Door overschrijding van de leveringstermijn zal Callstera niet in gebreke zijn. In een dergelijk geval is de Klant gerechtigd te verzoeken om levering binnen een redelijke termijn. Indien Callstera niet binnen die redelijke termijn levert, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren met betrekking tot het gedeelte dat Callstera niet heeft geleverd. Indien echter de Klant in gebreke is, is de Klant daartoe niet gerechtigd.

4. Callstera behoudt zich het recht voor om een onderzoek uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Klant voorafgaande aan de aanvaarding door Callstera van een Overeenkomst. Op grond van dit onderzoek is Callstera gerechtigd van de Klant hetzij een waarborgsom of bankgarantie te verlangen in een door Callstera goed te keuren vorm en afgegeven door een voor Callstera aanvaardbare bank, hetzij een andere vorm van zekerheid te vorderen.


Art. 7. Betaling

1. De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens de daarvoor door Callstera in prijslijsten of elders op voor de dienst geëigende wijze kenbaar gemaakte tarieven en voorwaarden vanaf het moment dat de dienst werkend is opgeleverd. Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen is de administratie van Callstera bindend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

2. Gesprekskosten en/of Verbruikskosten zijn verschuldigd vanaf de datum waarop de Klant de Dienst voor het eerst in gebruik neemt en worden door Callstera maandelijks achteraf gefactureerd.

3. Installatiekosten zijn verschuldigd vanaf de betrokken aanvaardingsdatum en kunnen door Callstera op dat moment of op enig moment daarna worden gefactureerd.

4. Maandelijkse Vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de betreffende Ingebruikstellingdatum of Aanvaardingsdatum en worden door Callstera maandelijks achteraf gefactureerd. Diensten die slechts voor een gedeelte van een maand zijn geleverd worden pro rata in rekening gebracht.

5. Callstera heeft het recht om vergoedingen en andere bedragen die de Klant verschuldigd is vooruit te factureren.

6. Callstera zal alle door de Klant verschuldigde bedragen factureren op het door de Klant aangegeven adres. Voor de verschillende diensten van Callstera kunnen verschillende factuurperiodes gelden, zowel periodiek als éénmalig. In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder vermoeden van dreiging tot onvermogen van betaling en het bereiken van een faktuurbedrag) is Callstera gerechtigd tussentijds te factureren. De Klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals overeengekomen.

7. Klachten betreffende de factuur dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan Callstera Klantenservice gemeld te worden. Indien de Klant redelijkerwijze niet binnen deze termijn kon reageren, kan deze termijn door Callstera worden verlengd. Het louter indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

8. Callstera kan betaling door middel van automatische incasso mogelijk maken. Indien deze betalingswijze bepaald is in de Overeenkomst machtigt de Klant Callstera om het verschuldigde bedrag van de rekening van de Klant te incasseren, en zal de Klant zorgdragen voor voldoende saldo en juiste gegevens.

9. Vanaf de vervaldag is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Callstera de vordering uit handen geven, in welk geval Klant tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Callstera is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van 250 Euro (tweehonderdvijftig Euro).

10. Indien de Klant verzuimt om de aan hem verstuurde facturen te betalen, is Calstera gerechtigd, onverminderd enig rechtsmiddel dat zij mocht hebben op grond van deze Overeenkomst of de wet om:

- de door de Klant aan Callstera verschuldigde Kosten te verrekenen met enige aan Callstera overeenkomstig dit artikel verstrekte waarborgsom of bankgarantie; 

- de dienst voor de Klant te discontinueren zonder dat Klant hiervoor vergoeding kan eisen

11. Er kan op de volgende manieren worden betaald:

vooruitbetaling per automatische incasso van een Nederlandse bank of girorekening


Art. 8. Eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom - waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten - op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Callstera of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Klant programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen.

2. De data die zijn opgeslagen op de infrastructuur van Callstera als gevolg van het gebruik van Workvoice door de klant, die verbonden zijn aan en uniek zijn voor het account van de Klant zullen bij het einde van de overeenkomst vernietigd worden.

3. Het is Klant niet toegestaan van een geleverde zaak een nieuwe zaak te vormen of te laten vormen Een Klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Callstera mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

4. Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Callstera of diens licentiegevers bevatten. Klant verbindt zich deze zaken, programmatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de zaken, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. Klant zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de Klant die de zaken, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

5. Klant zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de zaken, programmatuur of materialenverwijderen of wijzigen.

6. Callstera is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Klant zal technische beveiligingsvoorzieningen nimmer verwijderen of ontwijken.

7. Indien Klant programmatuur ontwikkelt of door een derde laat ontwikkelen dan wel indien Klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Callstera ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Klant Callstera gespecificeerd schriftelijk verzoeken om de benodigde informatie. Callstera zal binnen redelijke termijn mededelen of, en zo ja onder welke (financiële) voorwaarden Klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie.

8. Callstera zal Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Callstera zelf ontwikkelde apparatuur, programmatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Klant Callstera onverwijld schriftelijk informeert over de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van schikkingen, geheel aan Callstera overlaat. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Callstera verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in de zaken, programmatuur of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat door Callstera zelf ontwikkelde zaken, programmatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Callstera een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Callstera, te zijner keuze, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de Klant het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere zaken, programmatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Callstera in verband met schending van rechten van intellectuele eigendom is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde zaken, programmatuur en/of materialen in samenhang met niet door Callstera geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor de zaken, programmatuur en/of materialen zijn bestemd.

9. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Callstera van zaken, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. Klant zal Callstera vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


Art. 9. Gebruik en diensten van derden

1. De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.

2. Telecom Operators welke de (mobiele) telecomdiensten levert aan de Klant om gebruik te maken van Workvoice diensten (zoals een losse antwoordservice), kunnen kosten in rekening brengen voor het doorschakelen van gesprekken naar de infrastructuur van Callstera. Callstera kan geen inschatting geven van deze kosten. Callstera stelt bij deze uitdrukkelijk dat zij op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de hoogte en de betaling van deze kosten. De (mobiele) telecomdiensten van de Telecom Operator worden verricht volgens de Voorwaarden, tarieven en overige condities, die de desbetreffende Telecom Operator hanteert.

3. Aangezien Workvoice gebruik maakt van (mobiele) netwerken van Telecom Operators en internet, en daardoor afhankelijk is van de dekking en kwaliteit van deze netwerken, kan de kwaliteit van de dienstverlening niet overal en altijd worden gewaarborgd. Callstera verstrekt dan ook geen garantie dienaangaande.

4.De Klant garandeert en verbindt zich ertoe: de in redelijkheid door Callstera gegeven instructies met betrekking tot het - op eigen kosten - aanpassen van de klantapparatuur op te volgen teneinde de Dienst te kunnen ontvangen;

5.Callstera behoudt zich het recht voor de dienst af te sluiten indien de Klant verzuimt aan de bepalingen van dit artikel te voldoen en Callstera is in geen geval aansprakelijk met betrekking tot het niet nakomen door de Klant van dit artikel.

6. De klant is ervan op de hoogte dat hij bij afname van VOIP diensten zijn klantapparatuur middels tussenliggende Netwerken koppelt aan een gemeenschappelijk VoIP Netwerk. Onjuiste inrichting van de klantapparatuur kan verstoringen op dit VoIP Netwerk tot gevolg hebben. Callstera houdt zich het recht voor om indien het vermoeden bestaat dat klantapparatuur verstoring van de VoIP Dienst veroorzaakt, de VoIP Dienst hiervoor eenzijdig te onderbreken.

7. Toepassingen die zijn ingericht om gesprekken automatisch te genereren (o.a. predictive dialers) zijn niet toegestaan op het VoIp Netwerk. Callstera houdt zich het recht voor om bij vermoeden dat de Klant of Gebruiker een dergelijke toepassing heeft aangesloten op het VoIP Netwerk, de VoIP Dienst voor deze toepassing te onderbreken.

8. De Klant garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van de Diensten te zullen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en de Diensten niet te zullen gebruiken voor illegale of immorele doeleinden. Als Callstera geografische nummers uitgeeft aan de Klant verklaart Callstera devoorwaarden die OPTA hieraan thans stelt (zoals hieronder nader omschreven) één op één van toepassing op de Diensten die Callstera levert aan de Klant. Het gebruik van geografische nummers kent onder andere de hiernavolgende belangrijke beperking: geografische nummers mogen slechts gebruikt worden binnen Nederland in het netnummergebied waarvoor zij bestemd zijn. Dit leidt tot de volgende aandachtspunten:

a. Het is de Klant niet toegestaan om geografische nummers uit een bepaald netnummergebied in gebruik te nemen voor afname van de Dienst in een ander netnummergebied.

b. Het is de Klant evenmin toegestaan om Nederlandse nummers te (laten) gebruiken in andere landen dan Nederland. De Klant vrijwaart Callstera en aan Callstera gelieerde ondernemingen voor en tegen elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending of schendingen van de in dit artikel vermelde garanties en/of tegen vorderingen en aansprakelijkstellingen van derden, waaronder OPTA, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Dienst en welke betrekking hebben op een handeling of verzuim van de Klant en welke een inbreuk vormen, of indien gemotiveerd, zouden vormen, op dit artikel

9. OPTA kan de Klant, als nummergebruiker en/ of als -houder, direct aanspreken op het gebruik van de nummers door de Klant. Het is mogelijk dat de OPTA of andere officiële regelgevende instanties de voorwaarden voor gebruik van geografische nummers in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.


Art. 10. Duur van de overeenkomst en opzegging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode die minimaal 1 maand bedraagt, met automatische verlenging van telkens 1 maand, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de contractovereenkomst. De contractperiode gaat in op het moment dat de Klant zich bij Callstera aangemeld heeft .

2. De Klant kan de Overeenkomst tegen en na het verstrijken van de minimale contractperiode per e-mail opzeggen via de Callstera Klantenservice onder vermelding van zijn/haar naam, adres, bedrijf (indien van toepassing), postcode, woonplaats en de gewenste datum van opzegging, dit met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de dag van ontvangst van de opzegging.

3. Bij beëindiging van de Overeenkomst door de Klant komen alle aanspraken van de Klant jegens Callstera te vervallen.

4. Callstera kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Workvoice of aanvullende dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen indien:

a. de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van Workvoice of een aanvullende dienst;

b. de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan Callstera heeft verstrekt.

c. Callstera verplicht is te voldoen aan een bevel, aanwijzing of verzoek van een rechter, overheidsinstantie, noodhulpinstantie of andere bestuurlijke of regelgevende instanties; 

d. Callstera of haar leveranciers Noodwerkzaamheden aan het Netwerk of aan de Serviceapparatuur dient uit te voeren;

e. Callstera redelijk grond heeft om aan te nemen dat de Dienst voor frauduleuze of illegale doeleinden, of in strijd met artikel 8.5, wordt gebruikt;

f. Callstera redelijke grond heeft om aan te nemen dat de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan of zal voldoen welke hij uit hoofde van deze Overeenkomst jegens Callstera heeft of zal hebben.

g.Callstera redelijke grond heeft om aan te nemen dat de Klant deel uitmaakt van of betrokken is (geweest) bij criminele activiteiten of andere activiteiten die schadelijk voor Callstera (kunnen) zijn.


5. Indien Callstera gebruik maakt van haar recht om de Dienst (of een deel daarvan) op te schorten ingevolge artikel 10.4.c of d, zal zij, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de Klant vooraf van de opschorting in kennis stellen; deze kennisgeving zal de grond voor de opschorting vermelden evenals de verwachte duur van de opschorting. In deze gevallen zal Callstera alles doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om de Dienst zo snel mogelijk te hervatten.

6. Indien de Dienst (of een deel daarvan) wordt opgeschort wegens niet-nakoming van verplichtingen door, of het in gebreke zijn, handelen of verzuim van de Klant (of een derde partij aan wie de Klant de Dienst wederverkoopt), is de Klant verplicht Callstera alle bij de uitvoering van een dergelijke opschorting en/of heringebruikname van de Dienst in redelijkheid gemaakte kosten en uitgaven te vergoeden.

7. De buitengebruikstelling vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De buitengebruikstelling eindigt wanneer Callstera vaststelt dat de Klant alsnog al zijn/haar verplichtingen is nagekomen. De kosten van buitengebruikstelling alsook van het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van de Klant. Het buiten gebruik stellen van de Dienst ontheft de Klant niet van zijn/haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

8. Indien Callstera vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door Callstera schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan Callstera de Overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraken van de Klant jegens Callstera komen te vervallen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die Callstera lijdt als gevolg van de tekortkoming van de Klant en de daaropvolgende ontbinding van de Overeenkomst.

9. Callstera is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering dan wel ondercuratelestelling van de Klant, tenzij de curator of bewindvoerder uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst voort te willen zetten. Bij ontbinding door Callstera ingevolge dit artikel 11.4 is de Klant per direct alle resterende vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende minimale contractperiode verschuldigd.

10. In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de door Callstera benodigde vergunningen voor haar diensten, of indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken, is Callstera gerechtigd de levering van haar diensten te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.


Art. 11. Gebruik van persoonsgegevens door Callstera

1. Callstera is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Klant zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat diens privacy in voldoende mate gewaarborgd blijft. Callstera gaat zeer zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en handelt daarbij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van de bescherming van de privacy van de Klant van belang is.

2. De door Callstera verzamelde persoonsgegevens zullen door Callstera slechts worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij gerechtigd is. Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten:

- het beoordelen van de aanvraag voor een Aansluiting;

- het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst

- het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen Klanten met aanbiedingen van producten en diensten;

- het nakomen van wettelijke verplichtingen.


3. De persoonsgegevens worden door Callstera in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.


Art. 12. Aansprakelijkheid/vrijwaring en garantie

1. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Callstera lijdt als gevolg van handelen of nalaten door de Klant in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.

2. De Klant zal Callstera vrijwaren van aanspraken van derden op vergoeding van schade in relatie tot gebruik van Workvoice door de Klant.

3. Callstera is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren of door tekortkomingen bij de uitvoering van Workvoice diensten en aanvullende diensten.

4. Callstera is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade geleden door Klant of derden die ontstaan is bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De Klant vrijwaart Callstera voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade. De aansprakelijkheid voor schade zal wel bij Callstera liggen indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Callstera.

5. Voor de door Callstera geleverde producten gelden uitsluitend de garantie en garantiebepalingen, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Callstera vervult gedurende deze garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.


Art. 13. Geschillen

1. Klachten kunnen worden ingediend bij de Klantenservice van Callstera. Klachten worden in behandeling genomen indien zij binnen 1 maand na het ontstaan van de oorzaak van de klacht zijn gemeld.

2. Geschillen tussen de Klant die natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) en Callstera over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Klant als door Callstera worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (postadres: Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien deze Klant zijn/haar klacht eerst schriftelijk aan Callstera heeft voorgelegd. Callstera zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan deze Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/haar wordt meegedeeld.

4. Binnen dertig dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Callstera, dan wel binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het artikel 8 lid 3 had moeten worden gereageerd, kan de Klant (consument) het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.

5. Wanneer de Klant (consument) een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Callstera aan deze keuze gebonden. Indien Callstera het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet zij de Klant (consument) schriftelijk vragen zich binnen vijf weken hiermee wel of niet akkoord te verklaren. Callstera dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

6. De Geschillencommissie Telecommunicatie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is te vinden op de website www.geschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.


Art. 14. Toepasselijk recht

1. De overeenkomsten tussen leverancier en afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen leverancier en afnemer geldende rechtsbetrekking zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Persoonlijk voorstel

Geef ons globaal aan wat u wenst. Wij adviseren u graag over het beste plan voor u en uw bedrijf.

Email ons op info@callstera.com


Mobirise

Praat met een van onze experts

Wil je meer weten over Workvoice of vragen hebben? Bel ons of maak een afspraak.


Bel ons op 020 820 3592

Adres 

Callstera B.V.
Waarderweg 19
2031 BN Haarlem 


Contact 

Support : support@callstera.com
Algemeen : info@callstera.com
Telefoon: +31 (0) 20 820 3592 


Algemene Woorwarden
Toezicht:  ACM 942322 942323

Links

Privacy
Waarden
Over Ons


Terugkoppeling 

Deel uw ideeen en suggesties met ons. Alle terugkoppeling wordt gewaardeered.